چوب در ابعاد ۲ در ۱۰ سانتیمتر نیمکتی

چوب در ابعاد ۲ در ۱۰ سانتیمتر نیمکتی