چوب در ابعاد ۱ در ۱۰ سانتیمتر

چوب در ابعاد ۱ در ۱۰ سانتیمتر