چهارتراش در ابعاد ۶ در ۶ سانتیمتر

چهارتراش در ابعاد ۶ در ۶ سانتیمتر