چهارتراش به ابعاد ۵ در ۵ سانتیمتر

چهارتراش به ابعاد ۵ در ۵ سانتیمتر