چهارتراش در ابعاد ۵ در ۱۰ سانتیمتر

چهارتراش در ابعاد ۵ در ۱۰ سانتیمتر