چهارتراش در ابعاد ۳ در ۴٫۵ سانتیمتر

چهارتراش در ابعاد ۳ در ۴٫۵ سانتیمتر