چهارتراش در ابعاد ۲ در ۳ سانتیمتر

چهارتراش در ابعاد ۲ در ۳ سانتیمتر