چهارتراش  به ابعاد 5 در 7 سانتیمتر

چهارتراش به ابعاد 5 در 7 سانتیمتر