چهارتراش به ابعاد ۲ در ۴٫۵ سانتیمتر

چهارتراش به ابعاد ۲ در ۴٫۵ سانتیمتر