چهارتراش به ابعاد ۲ در ۴ سانتیمتر

چهارتراش به ابعاد ۲ در ۴ سانتیمتر