لمبه ۱۵ سانتیمتر دارای دو شیار

لمبه ۱۵ سانتیمتر دارای دو شیار